Trong bài giảng này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm đơn giản trong javascript, cách thức xử lý thuộc tính CSS trong HTML với JavaScript.