Đếm số lần xuất hiện của mỗi phần tử trong dãy số

Lập trình C++

Bài 21. Đếm số lần xuất hiện của mỗi phần tử trong dãy số. Ví dụ:

XUATHIEN.INP

XUATHIEN.OUT

6

3 5 3 6 5 7

3 2

5 2

6 1

7 1

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  freopen("XUATHIEN.INP","r",stdin);
  freopen("XUATHIEN.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000], b[1000];
  cin >> n;
  for(int i=0; i<n; i++) {
    cin >> a[i];
    b[i] = 1;
  }
  for(int i=0; i<n; i++) {
    int d = 1;
    if(b[i]) {
     b[i] = 0;
     for (int j=i+1; j<n; j++)
      if(a[j] == a[i]) {
      d++;
      b[j] = 0;
      }
    cout << a[i] << " " << d << endl;
    }
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *