Đảo ngược dãy số trong C++

Lập trình C++

Bài toán. Đảo ngược dãy số. Đưa dãy số đảo ngược ra màn hình. Ví dụ:

DAODS.INP

DAODS.OUT

6

3 5 3 6 5 7

6

7 5 6 3 5 3

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  freopen("DAODS.INP","r",stdin);
  freopen("DAODS.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000];
  cin >> n;
  for(int i=0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  cout << n << endl;
  for(int i=n-1; i >= 0; i--) {
    cout << a[i] << " ";
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *