Tìm dãy con liên tiếp  không giảm dài nhất của 1 dãy số

Lập trình C++

Bài toán. Tìm dãy con liên tiếp  không giảm dài nhất của 1 dãy số. Yêu cầu: in ra số phần tử và dãy con liên tiếp dài nhất. Ví dụ:

DAYKT.INP

DAYKT.OUT

6

3 2 5 7 4 6

3

2 5 7

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  freopen("DAYKT.INP","r",stdin);
  freopen("DAYKT.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000], b[1000];
  cin >> n;
  for(int i=0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
    b[i] = 1;
  }
  for(int i=n-1; i>0; i--) {
    if(a[i] >= a[i-1]) {
      b[i-1] += b[i];
    }
  }
  int m = b[0];
  for (int i=1; i<n; i++) {
    if(m < b[i]) m = b[i];
  }
  cout << m << endl;
  int vt = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if(b[i] == m) vt = i;
  }
  for (int i = vt; i < vt + m; i++) {
    cout << a[i] << " ";
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *