Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZLập trình PythonChuyển đổi một danh sách dữ liệu dạng string sang kiểu số...

Chuyển đổi một danh sách dữ liệu dạng string sang kiểu số nguyên trong Python

Trong các bài toán về số nguyên khi sử dụng Python có một đặc điểm chung là: Tất cả dữ liệu đọc / ghi vào file text đều có dạng string. Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào chuyển đổi được những ký tự này sang dạng số nguyên?

Chẳng hạn bạn có một danh sách (list) a có n phần tử đang ở dạng string cần chuyển đổi sang dạng số nguyên. Để chuyển đổi sang dạng số nguyên, chúng ta có thể sử dụng hai cách:

Cách 1. Duyệt lần lượt danh sách a và ép kiểu từng phần tử sang dạng số nguyên:

for i in range(0, len(a)):
    a[i] = int(a[i])

Cách 2. Sử dụng map

a = list(map(int, a))

Cách 3. Chuyển qua mảng

arr = [int(x) for x in list]
XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN