Mảng dữ liệu trong Java

lập trình code chuyên nghiệp

Trong Java, mảng (array) là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều giá trị cùng kiểu dữ liệu trong một biến duy nhất. Mảng được khai báo bằng cách chỉ định kiểu dữ liệu của các phần tử và kích thước của mảng. Ví dụ:

// khai báo một mảng số nguyên có kích thước 5
int[] arr = new int[5];

// khai báo một mảng chuỗi có kích thước 3
String[] names = new String[3];

Trong ví dụ trên, chúng ta đã khai báo hai mảng, một mảng số nguyên và một mảng chuỗi. Cả hai mảng đều có kích thước được chỉ định và được khởi tạo với các giá trị mặc định của kiểu dữ liệu tương ứng.

Để truy cập và thao tác với các phần tử trong mảng, chúng ta sử dụng chỉ số (index) của phần tử đó trong mảng. Chỉ số bắt đầu từ 0 cho phần tử đầu tiên trong mảng và kết thúc tại kích thước của mảng trừ 1. Ví dụ:

// khai báo và khởi tạo mảng
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};

// truy cập phần tử đầu tiên trong mảng
int firstElement = arr[0]; // giá trị là 1

// thay đổi giá trị của phần tử thứ 3 trong mảng
arr[2] = 10; // mảng sẽ trở thành {1, 2, 10, 4, 5}

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng vòng lặp để duyệt qua các phần tử trong mảng và thực hiện các thao tác tương ứng. Ví dụ:

// khai báo và khởi tạo mảng
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};

// duyệt qua các phần tử trong mảng và in ra giá trị của từng phần tử
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  System.out.println(arr[i]);
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng vòng lặp “for” để duyệt qua các phần tử trong mảng “arr” và in ra giá trị của từng phần tử. Biến “i” được sử dụng để lưu trữ chỉ số của phần tử đang được truy cập trong mảng, và điều kiện dừng vòng lặp là khi biến “i” đạt đến kích thước của mảng “arr” trừ 1. Phương thức “length” được sử dụng để trả về kích thước của mảng.

Ngoài ra, Java cũng cung cấp nhiều phương thức và thuộc tính hữu ích để làm việc với mảng, ví dụ như:

 • “length”: trả về kích thước của mảng.
 • “sort()”: sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần.
 • “copyOf()”: tạo ra một bản sao của mảng với kích thước mới được chỉ định.
 • “fill()”: gán một giá trị cho tất cả các phần tử trong mảng.

Ví dụ:

// khai báo và khởi tạo mảng
int[] arr = {3, 1, 4, 2, 5};

// sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần
Arrays.sort(arr); // mảng sẽ trở thành {1, 2, 3, 4, 5}

// tạo ra một bản sao của mảng với kích thước mới là 3
int[] newArr = Arrays.copyOf(arr, 3); // mảng mới là {1, 2, 3}

// gán giá trị 0 cho tất cả các phần tử trong mảng
Arrays.fill(arr, 0); // mảng sẽ trở thành {0, 0, 0, 0, 0}

Việc sử dụng mảng là rất quan trọng trong lập trình Java và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng.

Các từ khóa liên quan đến mảng trong Java bao gồm:

 • “new”: tạo một đối tượng mảng mới.
 • “[]”: định nghĩa kích thước của mảng.
 • “length”: trả về kích thước của mảng.
 • “clone()”: tạo ra một bản sao của mảng.
 • “toString()”: chuyển đổi mảng thành chuỗi.

Ví dụ về việc sử dụng các từ khóa này trong mảng:

// khai báo và khởi tạo một mảng số nguyên có kích thước là 5
int[] arr = new int[5];

// truy cập vào phần tử thứ hai của mảng
int secondElement = arr[1];

// gán giá trị cho phần tử thứ ba của mảng
arr[2] = 3;

// trả về kích thước của mảng
int size = arr.length;

// tạo một bản sao của mảng
int[] arrCopy = arr.clone();

// chuyển đổi mảng thành chuỗi
String arrString = Arrays.toString(arr);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *