Đây là nội dung quan trọng khi bạn sử dụng bootstrap để thiết kế giao diện Webstie. Ở đây chúng tôi đề cập đến vấn đề Responsive Column Resets, một trong những nội dung rất cần thiết khi bạn thực hiện công việc thiết kế Website bằng Bootstrap CSS FrameWork.