Tổng hợp các phương thức của list trong Python

Danh sách (list) là một loại dữ liệu rất quan trọng trong Python và có vai trò quan trọng trong lập trình và xử lý dữ liệu. Trong Python, danh sách (list) là một loại dữ liệu thường được sử dụng để lưu trữ một tập hợp các giá trị có thứ tự. Dưới đây là một số phương thức phổ biến mà bạn có thể sử dụng với danh sách:

append(x): Thêm một phần tử x vào cuối danh sách.

my_list = [1, 2, 3]
my_list.append(4)
print(my_list) # Output: [1, 2, 3, 4]

extend(iterable): Mở rộng danh sách bằng cách thêm tất cả các phần tử từ iterable vào cuối danh sách.

my_list = [1, 2, 3]
my_list.extend([4, 5, 6])
print(my_list) # Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

insert(index, x): Chèn phần tử x vào vị trí index trong danh sách.

my_list = [1, 2, 3]
my_list.insert(1, 4)
print(my_list) # Output: [1, 4, 2, 3]

remove(x): Loại bỏ phần tử đầu tiên có giá trị x trong danh sách.

my_list = [1, 2, 3, 2]
my_list.remove(2)
print(my_list) # Output: [1, 3, 2]

pop([index]): Loại bỏ và trả về phần tử ở vị trí index. Nếu không chỉ định index, nó sẽ loại bỏ và trả về phần tử cuối cùng.

my_list = [1, 2, 3]
popped = my_list.pop(1)
print(popped)  # Output: 2
print(my_list)  # Output: [1, 3]

index(x[, start[, end]]): Trả về vị trí đầu tiên của phần tử có giá trị x trong danh sách. Bạn có thể chỉ định startend để tìm kiếm trong một phạm vi cụ thể.

my_list = [1, 2, 3, 2, 4, 5]
index = my_list.index(2, 2, 5)
print(index) # Output: 3 (phần tử 2 đầu tiên trong phạm vi từ index 2 đến 5 là ở vị trí 3)

count(x): Đếm số lần phần tử x xuất hiện trong danh sách.

my_list = [1, 2, 3, 2, 4, 2]
count = my_list.count(2)
print(count) # Output: 3

sort(key=None, reverse=False): Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần (mặc định) hoặc giảm dần nếu reverse=True. Bạn có thể cung cấp một hàm key tùy chỉnh để xác định cách sắp xếp.

my_list = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3]
my_list.sort()
print(my_list) # Output: [1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 9]

reverse(): Đảo ngược thứ tự các phần tử trong danh sách.

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
my_list.reverse()
print(my_list) # Output: [5, 4, 3, 2, 1]

copy(): Tạo một bản sao của danh sách.

my_list = [1, 2, 3]
new_list = my_list.copy()

clear(): Xóa tất cả các phần tử khỏi danh sách, để lại danh sách trống.

my_list = [1, 2, 3]
my_list.clear()

len(): Trả về số lượng phần tử trong danh sách.

my_list = [1, 2, 3]
length = len(my_list)

min(): Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách.

my_list = [4, 2, 7, 1, 9]
min_val = min(my_list)

max(): Trả về giá trị lớn nhất trong danh sách.

my_list = [4, 2, 7, 1, 9]
max_val = max(my_list)

clear(): Xóa tất cả các phần tử trong danh sách.

my_list = [1, 2, 3]
my_list.clear()

copy(): Tạo một bản sao của danh sách.

my_list = [1, 2, 3]
new_list = my_list.copy()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *