Tính Diện tích hình chữ nhật với C++

Lập trình C++

Cho a, b nguyên dương. Hãy tính diện tích hình chữ nhật có cạnh a, b.

Ví dụ: a = 2, b = 3; Kết quả: 6

Dữ liệu: Vào từ tệp ‘RECT.INP’ gồm số nguyên dương a, b (a, b ≤ 109).

Kết quả: Ghi ra tệp ‘RECT.OUT’ diện tích hình chữ nhật tính được.

RECT.INP

RECT.OUT

2 3

6

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("RECT.INP","r",stdin);
  freopen("RECT.OUT","w",stdout);
  int a, b;
  cin >> a; cin >> b;
  int dt = a * b;
  cout << dt;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *