Tính tổng các chữ số của một số nguyên có 2 chữ số

Lập trình C++

Yêu cầu của bài toán: Nhập số nguyên dương a là số có hai chữ số. Tính tổng các chữ số của a.

Dữ liệu: Vào từ tệp ‘PERM.INP’ gồm số nguyên dương a là số có hai chữ số.

Kết quả: Ghi ra tệp ‘PERM.OUT’ tổng các chữ số của a

PERM.INP

PERM.OUT

23

5

Video bài giảng tham khảo:

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("PERM.INP","r",stdin);
  freopen("PERM.OUT","w",stdout);
  int a;
  cin >> a;
  int T = a % 10 + a / 10;
  cout << T;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *