Tìm tất cả các số có 3 chữ số có tổng các lập phương các chữ số bằng chính nó với Python

Lập trình Python

Bài toán. Tìm tất cả các số có 3 chữ số có tổng các lập phương các chữ số của nó bằng chính nó: abc = a3 + b3 + c3

Cách 1:

for i in range(100,1000):
  a = int(i/100)
  b = int((i % 100) / 10)
  c = (i % 100) % 10
  if i == a*a*a+b*b*b+c*c*c:
    print(str(a)+str(b)+str(c))

Cách 2:

for a in range(1,10):
  for b in range(0,10):
    for c in range(0,10):
      if 100*a+10*b+c == a*a*a+b*b*b+c*c*c:
        print(str(a)+str(b)+str(c))

Kết quả:

153
370
371
407

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *