Đếm số cặp (a, b) đôi một khác nhau sao cho a + b = n với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số nguyên dương n. Đếm số cặp (a, b) đôi một khác nhau sao cho a + b = n. Ví dụ: 

CAPSO.INP

CAPSO.OUT

10

1 9

2 8

3 7

4 6

Code tham khảo:

fin = open("CAPSO.INP","r")
fout = open("CAPSO.OUT","w")
y = fin.readline()
n = int(y)
for i in range(1,n):
  for j in range(i+1,n+1):
    if i + j == n:
      fout.write(str(i)+" "+str(j)+"\n")
fin.close()
fout.close()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *