Tư duy phát triển sáng tạo từ một bài toán

Từ một bài toán đơn giản, đôi khi do cách thiết kế một thuật toán [...]

Thuật toán sử dụng sàng Eratosthenes trong Python

Sàng Eratosthenes là một thuật toán cổ điển được sử dụng để tạo danh sách [...]

Xóa phần tử thứ k của mảng a có n phần tử với Python

Để xóa phần tử thứ k của một mảng a có n phần tử, ta [...]

Thuật toán Miller-Rabin trong Python

Thuật toán Miller-Rabin là một thuật toán xác định tính nguyên tố của một số [...]

Tìm Số Carmichael trong Python

Số Carmichael là gì? Số Carmichael là một loại số nguyên dương đặc biệt trong [...]

Số nguyên tố kép trong Python

Số nguyên tố kép là gì? Số nguyên tố kép (twin prime) là một cặp [...]

Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên dương cho trước trong Java

Để liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên dương [...]

Tìm Ước chung lớn nhất của n số nguyên trong C#

Để tìm ước chung lớn nhất của n số nguyên trong C#, bạn có thể [...]

Thuật toán KMP Algorithm trong Java

Thuật toán KMP (Knuth-Morris-Pratt) là một thuật toán tìm kiếm chuỗi hiệu quả được sử [...]

Thuật toán tìm chuỗi con chung dài nhất của hai chuỗi trong Java

Thuật toán Longest Common Subsequence (LCS) là một thuật toán động lập trình được sử [...]