Tìm Ước chung lớn nhất của n số nguyên trong C#

Để tìm ước chung lớn nhất của n số nguyên trong C#, bạn có thể sử dụng thuật toán Euclid. Dưới đây là một ví dụ đơn giản để tìm ước chung lớn nhất của một mảng các số nguyên trong C#:

using System;

class Program {
  static int GCD(int a, int b) {
    if (b == 0) {
      return a;
    } else {
      return GCD(b, a % b);
    }
  }

  static int FindGCD(int[] nums) {
    int result = nums[0];
    for (int i = 1; i < nums.Length; i++) {
      result = GCD(result, nums[i]);
    }
    return result;
  }

  static void Main(string[] args) {
    int[] nums = { 16, 24, 32, 40 };
    int gcd = FindGCD(nums);
    Console.WriteLine("GCD: " + gcd);
  }
}

Trong ví dụ này, hàm GCD() được sử dụng để tính ước chung lớn nhất của hai số ab. Hàm FindGCD() sử dụng hàm GCD() để tính ước chung lớn nhất của mảng nums, bằng cách lặp qua các phần tử trong mảng và tính ước chung lớn nhất của chúng với biến result. Kết quả ước chung lớn nhất sẽ được in ra màn hình bằng hàm Console.WriteLine().

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *