Sử dụng using namespace std như thế nào?

Học sinh phấn khởi học lập trình

Trong C++, std:: là một phần quan trọng của Thư viện Chuẩn của ngôn ngữ C++. Đây là một namespace chứa hầu hết các định nghĩa cố định như các lớp, hàm và đối tượng cơ bản của ngôn ngữ C++. Khi bạn không sử dụng using namespace std;, bạn cần sử dụng std:: trước mỗi tên thư viện mà bạn muốn sử dụng, ví dụ std::cout, std::cin, std::string, và nhiều hơn nữa.

Vấn đề là: khi nào nên sử dụng namespace? Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 1. Sử dụng namespace cho các thư viện tùy chỉnh: Khi bạn định nghĩa các thư viện tùy chỉnh của riêng mình, việc sử dụng namespace sẽ giúp tránh xung đột tên giữa các phần khác nhau của chương trình.
 2. Tránh sử dụng namespace toàn cục: Sử dụng using namespace để định nghĩa các namespace toàn cục có thể dẫn đến xung đột tên khi sử dụng các thư viện khác nhau. Điều này có thể làm cho mã nguồn trở nên khó hiểu và có thể gây ra lỗi không mong muốn.
 3. Sử dụng namespace cục bộ: Bạn có thể sử dụng using namespace chỉ trong một phạm vi cục bộ, chẳng hạn như trong một hàm cụ thể, để giảm bớt việc gõ tên namespace.
 4. Tránh xung đột tên: Khi sử dụng nhiều thư viện từ các nguồn khác nhau, việc sử dụng namespace sẽ giúp tránh xung đột tên giữa các thành phần khác nhau của chương trình.

Khi sử dụng namespace, quan trọng nhất là phải đảm bảo rằng không có xung đột tên giữa các thành phần của chương trình. Bạn nên sử dụng namespace một cách hợp lý để làm cho mã nguồn của mình dễ đọc và tránh gây ra sự nhầm lẫn trong việc đọc mã.

Xét một Ví dụ: Số nguyên tố Palindrome là một số nguyên tố mà khi đọc từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, số đó vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu. Chẳng hạn 2, 3, 5, 7, 11, 101, 131, 151, 181, v.v. là các số Nguyên tố Palindrome

Nếu bạn sử dụng code như sau:

#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>

using namespace std;

bool is_prime(int n) {
  if (n <= 1) {
    return false;
  }
  for (int i = 2; i <= sqrt(n); ++i) {
    if (n % i == 0) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

bool is_palindrome(int n) {
  string num_str = to_string(n);
  string num_str_reversed = num_str;
  reverse(num_str_reversed.begin(), num_str_reversed.end());
  return num_str == num_str_reversed;
}

bool is_prime_palindrome(int n) {
  return is_prime(n) && is_palindrome(n);
}

int main() {
  int n = 131;
  if (is_prime_palindrome(n)) {
    cout << n << " la so nguyen to Palindrome." << endl;
  } else {
    cout << n << " khong phai la so nguyen to Palindrome." << endl;
  }
  return 0;
}

Khi chạy chương trình trên, bạn sẽ gặp lỗi:

Lỗi bạn gặp phải xuất phát từ việc hàm reverse không được khai báo trong phạm vi sử dụng hiện tại. Điều này xảy ra do không có namespace nào chứa hàm reverse được sử dụng trong chương trình.

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể sử dụng namespace std trực tiếp cho hàm reverse. Dưới đây là cách sửa lỗi cho chương trình của bạn:

#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <cmath>

using namespace std;

bool is_prime(int n) {
  if (n <= 1) {
    return false;
  }
  for (int i = 2; i <= sqrt(n); ++i) {
    if (n % i == 0) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

bool is_palindrome(int n) {
  string num_str = to_string(n);
  string num_str_reversed = num_str;
  std::reverse(num_str_reversed.begin(), num_str_reversed.end());
  return num_str == num_str_reversed;
}

bool is_prime_palindrome(int n) {
  return is_prime(n) && is_palindrome(n);
}

int main() {
  int n = 131;
  if (is_prime_palindrome(n)) {
    cout << n << " la so nguyen to Palindrome." << endl;
  } else {
    cout << n << " khong phai la so nguyen to Palindrome." << endl;
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *