Liệt kê dãy số vừa là số nguyên tố vừa là số Palidrome

Lập trình C++

Bài toán. Số Palidrome là số đối xứng, nghĩa là đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái ta đều được 1 số. Ví dụ: 11, 121, 1331, …. Nhập 2 số nguyên dương m, n. Liệt kê dãy số vừa là số nguyên tố vừa là số Palidrome trong đoạn [m, n]. Ví dụ: 

PALIDROM.INP

PALIDROM.OUT

100 200

101 131 151 181 191

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int palidrom(int n) {
  int x = n;
  int d = 0;
  while (n > 0) {
    d = d*10 + n%10;
    n /= 10;
  }
  if (x == d) return 1;
  else return 0;
}
int nguyenTo(int n) {
  if (n < 2) return 0;
  for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
    if (n % i == 0) return 0;
  }
  return 1;
}
int main () {
  freopen("PALIDROM.INP","r",stdin);
  freopen("PALIDROM.OUT","w",stdout);
  long m, n;
  cin >> m >> n;
  for (int i = m; i < n; i++) {
    if (palidrom(i) && nguyenTo(i))
      cout << i << " ";
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *