Kiểm tra một số nguyên là số chính phương với Python

7
Lập trình Python

Bài toán. Nhập số nguyên n. Nếu n là số chính phương thông báo TRUE, ngược lại thông báo FALSE. Ví dụ:

CP.INP

CP.OUT

45

FALSE

Code tham khảo:

import math
fin = open("CP.INP","r")
fout = open("CP.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
if math.sqrt(n) == int(math.sqrt(n)):
    fout.write("TRUE")
else:
    fout.write("FALSE")
fin.close
fout.close