Kiểm tra một số nguyên là số chẵn hay lẻ với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số nguyên dương x, kiểm tra xem x là số chẵn hay số lẻ?

Ví dụ:

CHANLE.INP

CHANLE.OUT

45

LE

Code tham khảo:

fin = open("CHANLE.INP","r")
fout = open("CHANLE.OUT","w")
m = fin.readline()
x = int(m)
if x % 2 == 0: 
    fout.write("CHAN")
else:
    fout.write("LE")
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *