Định dạng xâu s thành chữ in hoa

Lập trình C++

Bài toán. Cho xâu ký tự s. Chuẩn hóa xâu bằng cách:

– Xóa tất cả các ký tự thừa (2 dấu cách trở lên để lại 1 dấu cách)

– Định dạng toàn bộ xâu ký tự s thành chữ IN HOA.

Ví dụ:

CHUANC.INP

CHUANC.OUT

    do    trung    thanh

DO TRUNG THANH

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
string s;
void chuanXau() {
  while(s.find(" ") >= 0) {
    int p = s.find(" ");
    if(p >= 0)
      s.erase(p,1);
    else break;
  }
  if(s[0] == ' ')
    s.erase(0,1);
  if(s[s.length()] == ' ')
    s.erase(s.length(),1);
}
char chuHoa(char x) {
  if(x >= 'a' && x <= 'z')
    x -= 32;
  return x;
}
int main() {
  freopen("CHUANC.INP","r",stdin);
  freopen("CHUANC.OUT","w",stdout);
  getline(cin, s);
  chuanXau();
  for (int i=0; i < s.length(); i++)
    s[i] = chuHoa(s[i]);
  cout << s;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *