Chuẩn hóa xâu, chuyển các ký tự đầu câu thành chữ IN HOA

1781
Lập trình C++

Bài toán. Cho xâu ký tự s. Chuẩn hóa xâu bằng cách:

– Xóa tất cả các ký tự thừa (2 dấu cách trở lên để lại 1 dấu cách)

– Định dạng các ký tự đầu câu thành chữ IN HOA.

Ví dụ:

CHUANC.INP

CHUANC.OUT

    dO    truNg    tHanh

Do Trung Thanh

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
string s;
void chuanXau() {
  while(s.find(" ") >= 0) {
    int p = s.find(" ");
    if(p >= 0)
      s.erase(p,1);
    else break;
  }
  if(s[0] == ' ')
    s.erase(0,1);
  if(s[s.length()] == ' ')
    s.erase(s.length(),1);
}
void chuHoa() {
  for(int i=1; i<=s.length()-1; i++)
    if(s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z')
      s[i] += 32;
  if(s[0] >= 'a' && s[0] <= 'z')
    s[0] -= 32;
  for(int i=1; i<=s.length()-1; i++)
    if(s[i] == ' ' && s[i+1] >= 'a' && s[i+1] <= 'z')
      s[i+1] -= 32;
}
int main() {
  freopen("CHUAND.INP","r",stdin);
  freopen("CHUAND.OUT","w",stdout);
  getline(cin, s);
  chuanXau();
  chuHoa();
  cout << s;
  return 0;
}