Trong nội dung này chúng tôi giới thiệu với các bạn hai khái niệm quan trọng là Địa chỉ tương đối và Địa chỉ tuyệt đối trong Microsoft Excel. Trên cơ sở đó các bạn có thể biết cách sử dụng hai địa chỉ này một cách hữu ích cho các bài toán cụ thể khi làm việc trên Microsoft Excel.