Trong bài hướng dẫn này chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn 14 hàm xử lý chuỗi văn bản thông dụng trong Microsoft Excel: LEFT (text, num_chars) RIGHT (text, num_chars) MID (text, start_num, num_chars) LEN (text) SEARCH (find_text, within_text, start_num) FIND (find_text, within_text, start_num) CONCATENATE (text1, text2, …) EXACT (text1, text2) LOWER (text) PROPER (text) REPT (text, times) SUBSTITUTE (text, old_text, new_text, instance_num) T (value) TRIM (text)