Dãy số chẵn, dãy số lẻ với C++

Lập trình C++

Xuất phát từ bài toán: Nhập vào một số nguyên, xác định xem số nguyên đã cho là số chẵn hay số lẻ. Ta đưa đến bài toán tổng quát hơn: Cho một dãy số với n phần tử (chẳng hạn n <= 1000). Hãy tách dãy số trên ra thành 2 dãy số:

 • Dãy số chẵn
 • Dãy số lẻ

Bạn có thể tham khảo phần code chúng tôi đã thực hiện dưới đây:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("CHANLE.INP","r",stdin);
  freopen("CHANLE.OUT","w",stdout);
  int n; int a[1000];
  cin >> n;
  for (int i=0;i<n;i++) {
    cin >> a[i];
  }
  // Day so chan:
  for (int i=0;i<n;i++) {
    if (a[i] % 2 == 0) cout << a[i] << " ";
  }
  cout << endl;
  // Day so le:
  for (int i=0;i<n;i++) {
    if (a[i] % 2 != 0) cout << a[i] << " ";
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *