Bài toán về Tam giác với C++

Lập trình C++

Với những bài toán dạng cơ bản, ban đầu không thể thiếu những bài toán về tam giác. Với tam giác, ta có những bài toán nhỏ:

 • Nhập vào 3 số nguyên dương bất kỳ. Kiểm tra xem có là số đo 3 cạnh của một tam giác hay không?
 • Kiểm tra xem tam giác có phải là tam giác vuông, cân, vuông cân, đều… hay không?
 • Tính chu vi, diện tích của tam giác
 • ….

Ví dụ dưới đây là một tham khảo cho bạn:

#include <iostream>
using namespace std;
bool tamGiac(int a, int b, int c) {
  if(a+b > c && a+c > b && b+c > a)
    return true;
  else
    return false;
}
bool tamGiacVuong(int a, int b, int c) {
  if (a*a + b*b == c*c || a*a + c*c == b*b || b*b + c*c == a*a)
    return true;
  else
    return false;
}
int main() {
  freopen("TAMGIAC.INP","r",stdin);
  freopen("TAMGIAC.OUT","w",stdout);
  int a, b, c;
  cin >> a >> b >> c;
  if(tamGiac(a,b,c)) {
    cout << "La ba canh cua tam giac";
    if(tamGiacVuong(a, b, c)) {
      cout << endl << "La tam giac vuong";
    }
    else {
      cout << endl << "Khong la tam giac vuong";
    }
  }
  else {
    cout << "Khong la ba canh tam giac";
  }
  return 0;
}

Với tam giác có thể có rất nhiều bài toán khó hơn. Nhưng trước hết bạn hãy làm tốt những bài toán cơ bản đã nhé./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *