Dãy con đơn điệu tăng dài nhất trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Cho dãy số nguyên A = a1, a2, …, an (1≤n≤5000, -10000≤ai≤10000). Một dãy con của A là một cách chọn ra trong A một số phần tử và giữ nguyên thứ tự.

Yêu cầu: Tìm dãy con đơn điệu tăng của dãy A có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào: Cho từ file văn bản INCSEQ.INP

 • Dòng đầu ghi số n
 • Dòng thứ hai ghi n số a1, a2, …, an cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản INCSEQ.OUT

 • Dòng đầu ghi độ dài của dãy con tìm được
 • Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số tương ứng là chỉ số và giá trị của phần tử được chọn trong dãy A theo thứ tự từ đầu đến cuối.

Ví dụ:

INCSEQ.INP

INCSEQ.OUT

10

3 9 4 8 6 2 1 7 10 5

5

1 3

3 4

5 6

8 7

9 10

Const fin ='INCSEQ.INP';
   fout='INCSEQ.OUT';
Var L,Truoc,a:array[1..5001] of integer;
  n,m,i,k:integer;
  f:text;
Begin
 Assign(f,fin);
 Reset(f);
 Readln(f,n);
 For i:=1 to n do Read(f,a[i]);
 Close(f);

 L[n+1]:=0;
 For k:=n downto 1 do
  Begin
   m:=n+1;
   For i:=k+1 to n do
    If (a[k]<a[i]) and (L[i]>L[m]) then m:=i;
   L[k]:=L[m]+1;
   Truoc[k]:=m;
  End;
 m:=1;
 For i:=2 to n do
  If L[i]>L[m] then m:=i;
 Assign(f,fout);
 ReWrite(f);
 Writeln(f,L[m]);
 Repeat
  Writeln(f,m,' ',a[m]);
  m:=Truoc[m];
 Until m>n;
 Close(f);
End.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *