Chuyên đề về đa thức một biến trong Pascal

Lập trình Pascal

– Để lưu trữ một đa thức ta chỉ cần lưu các hệ số (bằng một mảng)và bậc của đa thức.

– Các phép toán đối với một đa thức gồm cộng, trừ, nhân, chia hai đa thức.

– Việc tính giá trị đa thức tại một giá trị của biến được thực hiện thông qua lược đồ hooc nơ hoặc tính trực tiếp. 

Bài tập 1: Viết chương trình cho phép cộng hai đa thức. Kết quả in ra dạng:

          a­nx^n + … + a1x + a0

Giải thuật:

– Dùng hai mảng A, B để lưu hệ số của hai đa thức. Có thể dùng mảng thứ ba C hoặc dùng lại một trong hai mảng A, B  để lưu hệ số của đa thức tổng.

– Khi in kết quả cần kiểm tra hệ số để in dấu cho đúng.

Program Cong_da_thuc;
uses crt;
Type KM = array[0..10] of integer;
Var A,B: KM;
   n: byte;
Procedure NhapDT(Var A: KM; n:byte);
Var i: byte;
Begin
   For i:=n downto 0 do
   Begin Write('M[',i,']='); Read(A[i]); End;
End;
Procedure CONG(Var A:KM;B:KM;n:byte);
Var i: byte;
Begin
  For i:= 0 to n do A[i]:=A[i]+B[i];
End;
Procedure INDT(A:KM;n:byte);
Var i: byte;
Begin
  if A[n] <> 0 then Write(A[n],'x^',n);
  For i:=n-1 downto 0 do
   if A[i] <> 0 then
   if A[i] < 0 then write(A[i],'x^',i) else Write('+',A[i],'x^',i);
End;
Begin
   clrscr;
   Write('Nhap bac n: ');Readln(n);
   Writeln('Nhap da thuc A: '); NhapDT(A,n);
   Writeln('Nhap da thuc B: '); NhapDT(B,n);
   clrscr;
   Indt(A,n); Writeln;
   Indt(B,n); Writeln;
   Cong(A,B,n);
   Writeln('Da thuc tong: ');
   Indt(A,n);
   Readln;
   Readln
End.

Bài tập 2: Viết chương trình cho phép tính giá trị của đa thức A(x) tại giá trị x = x0.

Giải thuật:

– Dùng chương trình con để tính xn.

Program Gia_tri_cua_da_thuc;
Var n,i: integer;
  x,a,s:real;
Function XMU(x:real; n:integer):real;
Var i: integer;
  Mu: real;
Begin
  Mu:=1;
  For i:=1 to n do Mu:=Mu*x;
  XMU:=Mu;
End;
Begin
   Write('Nhap bac cua da thuc n = '); Readln(n);
   Write('Tinh f(x) tai x = ');Readln(x);
   S:=0;
   For i:=n downto 0 do
   Begin
     Write('a',i,'= '); Readln(a);
     S:=S+a*XMU(x,i);
   End;
   Writeln('F(',x:5:2,')= ',S:5:2);
   Readln;
End.

Bài tập 3: Viết chương trình tính giá trị của đa thức A(x) với điều kiện không dùng biến mảng.

Viết chương trình tính giá trị của đa thức f(x) = anxn + … +a1x + a0 tại x = x0.

Thuật toán:

f(x) = anxn + … +a1x + a0 = a0 + x(a1 + x(a2 + … x(an-1 + x(an))…))

Lặp lại việc: Đọc và cộng hệ số rồi nhân với x từ hệ số an  đến hệ số a0.

Program Gia_tri_da_thuc;
Var S,a,x: real;
   n,i: byte;
Begin
   Write('Nhap bac cua da thuc. n = '); Readln(n);
   Write('Tinh f(x) tai x = ');Readln(x);
   S:=0;
   For i:= n downto 0 do
   Begin
     Write('a',i,'=');Readln(a);
     S:=(S+a)*x;
   End;
   Write('f(',x:3:1,')=',S:5:1);
   Readln
End.

Bài tập 4: Viết chương trình cho phép nhân hai đa thức đã sắp xếp.

Thuật toán: Tích đa thức A bậc m với đa thức B bậc n là đa thức C bậc m + n. Trong đó: C[m] = Tổng của các tích A[i] * A[j] sao cho i+j = m.

Program Nhan_da_thuc;
Var m,n,i,j:byte;
  A, B, C: array[0..10] of real;
Begin
  Write(' Nhap bac cua da thuc A: '); Readln(m);
  For i:= m downto 0 do
  Begin
     Write('A[',i,']= '); Readln(A[i]);
  End;
  Write(' Nhap bac cua da thuc B: '); Readln(n);
  For i:= n downto 0 do
  Begin
     Write('B[',i,']= '); Readln(B[i]);
  End;
  For i:=0 to m+n do C[i]:=0;
  For i:=0 to m do
   For j:=0 to n do C[i+j]:=C[i+j]+A[i]*B[j];
  For i:= m+n downto 0 do if C[i]<>0 then Write(C[i]:3:1,'x^',i,' + ');
  Readln
End.

Bài tập 5: Viết chương trình cho phép chia hai đa thức để tìm đa thức thương và đa thức dư.

Program Chia_da_thuc;
uses crt;
Type KM = array[0..10] of real;
Var A,B,C,AB,D: KM;
   i,n,cs,bc: byte;
Procedure NhapDT(Var A: KM; n:byte);
Var i: byte;
Begin
   For i:=n downto 0 do
   Begin Write('M[',i,']='); Read(A[i]); End;
End;
Function BAC(A:KM;n:integer):Byte;
Var i:Byte;
Begin
  i:=n;
  While (A[i]=0) and (i> 0) do i:=i-1;
  BAC:=i;
End;

Procedure TRU(Var A:KM;B:KM;n:byte);
Var i: byte;
Begin
  For i:= 0 to n do A[i]:=A[i]-B[i];
End;
Procedure NHAN(Var C:KM;A,B:KM; Var n:byte);
Var i,j:byte;
  TAM:KM;
Begin
  n:=Bac(A,n)+Bac(B,n);
  For i:= 0 to 2*n do TAM[i]:=0;
  For i:= 0 to n do
    For j:=0 to n do TAM[i+j]:=TAM[i+j]+A[i]*B[j];
  For i:=0 to 2*n do C[i]:=TAM[i];
End;
Procedure INDT(A:KM;n:byte);
Var i: byte;
Begin
  if A[n] <> 0 then Write(A[n]:3:1,'x^',n);
  For i:=n-1 downto 0 do
   if A[i] <> 0 then
   if A[i] < 0 then write(A[i]:3:1,'x^',i) 
   else Write('+',A[i]:3:1,'x^',i);
End;
Procedure DT_BAC(Var A:KM;Bac:byte;gt:real);
Var i:byte;
Begin
  For i:=1 to n do A[i]:=0;
  A[Bac]:=gt;
End;
Begin
   clrscr;
   Write('Nhap bac cua da thuc bi chia: ');Readln(n);
   Writeln('Nhap da thuc A: '); NhapDT(A,n);
   Writeln('Nhap da thuc B: '); NhapDT(B,n);
   clrscr;
   Write('Da thuc bi chia: ');Indt(A,n); Writeln;
   Write('Da thuc chia: ');Indt(B,n); Writeln;
   bc:=Bac(A,n)-Bac(B,n); {Luu bac cua da thuc C}
   For i:=1 to bc do C[i]:=0;
   While BAC(A,n) >= BAC(B,n) do
   Begin
     cs:=BAC(A,n)-BAC(B,n);
     C[cs]:=A[Bac(A,n)]/B[Bac(B,n)];
     Writeln('C[',cs,']=',C[cs]:3:1);
     DT_BAC(D,cs,C[cs]);Writeln;
     Write('Da thuc D:');
     Indt(D,n);
     NHAN(AB,B,D,n);Writeln;
     Write('Da thuc AB:');
     Indt(AB,n);Writeln;
     TRU(A,AB,n);
     Write('Da thuc A moi:');
     Indt(A,n);
   End;
   Writeln('Da thuc thuong: ');
   Indt(C,bc);
   Readln;
   Readln
End.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *