Comment (bình luận, chú thích, nhận xét) trong C++

Lập trình C++

Thông thường khi lập trình, chúng ta sử dụng phần comment để giải thích, lý  giải hoặc đưa ra các thông tin cho một đối tượng, một thuật toán nào đó. Trong C++ có hai kiểu comments, đó là comment một dòng và comment nhiều dòng.

1. Comment một dòng: Sử dụng dấu // trước phần comment

Ví dụ: 

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  // Chương trinh dau tien
  cout << "Hello World!";
  return 0;
}

2. Comment nhiều dòng: Sử dụng dấu mở /* và đóng */ cho phần comment

Ví dụ: 

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  /* Chương trinh dau tien
  Ngon ngu lap trinh C++ */
  cout << "Hello World!";
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *