Chuẩn hóa xâu ký tự

Lập trình C++

Bài toán. Cho xâu ký tự s, thực hiện chuẩn hóa xâu s bằng cách xóa tất cả các dấu cách thửa, chỉ giữ lại một dấu cách. Ví dụ:

CHUANA.INP

CHUANA.OUT

    Do    Trung    Thanh

Do Trung Thanh

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
string s;
void chuanXau() {
  while(s.find(" ") >= 0) {
    int p = s.find(" ");
    if(p >= 0)
      s.erase(p,1);
    else break;
  }
  if(s[0] == ' ')
    s.erase(0,1);
  if(s[s.length()] == ' ')
    s.erase(s.length(),1);
}
int main() {
  freopen("CHUANA.INP","r",stdin);
  freopen("CHUANA.OUT","w",stdout);
  getline(cin, s);
  chuanXau();
  cout << s;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *