Đây là một nội dung hết sức quan trọng trong quá trình bạn làm việc với Bootstrap CSS FrameWork. Với Nesting columns bạn có thể xây dựng, thiết kế Website một cách linh hoạt, mềm dẻo hơn.