Bài 4. Thực hiện Insert, Update, Delete dữ liệu Sql Server trên Windows Form với Visual Studio 2015

Insert, Update, Delete là những công việc thường xuyên phải thực hiện khi xử lý dữ liệu với bất cứ ngôn ngữ lập trình nào. Với câu lệnh Sql thì dù bạn dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào thì cơ bản cũng đều như nhau. Vấn đề là với mỗi ngôn ngữ lập trình thì chúng ta sẽ có những cách riêng để thao tác xử lý dữ liệu. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu cơ bản với C# trong lập trình cơ sở dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *