Xử lý dữ liệu số và chuỗi ký tự trong Python: Nhập, xuất, chuyển đổi

Xử lý dữ liệu số và chuỗi ký tự là một phần quan trọng của việc lập trình bằng Python. Dưới đây là một số ví dụ về cách nhập, xuất và chuyển đổi dữ liệu số và chuỗi ký tự trong Python:

Nhập dữ liệu từ người dùng

Để nhập dữ liệu từ người dùng, bạn có thể sử dụng hàm input(). Đây là cách nhập một chuỗi ký tự từ người dùng:

user_input = input("Nhập vào một chuỗi: ")

Nếu bạn muốn nhập một số nguyên, bạn cần chuyển đổi dữ liệu nhập vào thành số nguyên bằng hàm int():

user_input = input("Nhập vào một số nguyên: ")
so_nguyen = int(user_input)

Tương tự, nếu bạn muốn nhập một số thực, bạn cần chuyển đổi dữ liệu nhập vào thành số thực bằng hàm float():

user_input = input("Nhập vào một số thực: ")
so_thuc = float(user_input)

Xuất dữ liệu

Để xuất dữ liệu ra màn hình, bạn có thể sử dụng hàm print():

print("Hello, world!")

Chuyển đổi giữa số và chuỗi ký tự

Để chuyển đổi giữa số và chuỗi ký tự, bạn có thể sử dụng các hàm sau:Chuyển đổi số sang chuỗi ký tự: Sử dụng hàm str() để chuyển đổi số sang chuỗi ký tự.

 • Chuyển đổi số sang chuỗi ký tự: Sử dụng hàm str() để chuyển đổi số sang chuỗi ký tự.

so_nguyen = 42
chuoi_nguyen = str(so_nguyen)

Chuyển đổi chuỗi ký tự sang số: Sử dụng hàm int() hoặc float() để chuyển đổi chuỗi ký tự sang số nguyên hoặc số thực.

chuoi_so = "123"
so_nguyen = int(chuoi_so)
so_thuc = float(chuoi_so)

Dưới đây là một ví dụ hoàn chỉnh về nhập, xuất và chuyển đổi dữ liệu trong Python:

# Nhập một chuỗi từ người dùng
user_input = input("Nhập vào một chuỗi: ")

# Xuất chuỗi đã nhập
print("Chuỗi bạn vừa nhập là:", user_input)

# Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên
try:
  so_nguyen = int(user_input)
  print("Chuỗi đã chuyển đổi thành số nguyên:", so_nguyen)
except ValueError:
  print("Không thể chuyển đổi thành số nguyên.")

# Chuyển đổi chuỗi thành số thực
try:
  so_thuc = float(user_input)
  print("Chuỗi đã chuyển đổi thành số thực:", so_thuc)
except ValueError:
  print("Không thể chuyển đổi thành số thực.")

Lưu ý rằng khi chuyển đổi từ chuỗi sang số, bạn nên kiểm tra xem chuỗi có thể được chuyển đổi thành số hay không để tránh lỗi.

Chuyển đổi dữ liệu xuất ra màn hình

Để chuyển đổi dữ liệu và xuất ra màn hình theo định dạng cụ thể, bạn có thể sử dụng chuỗi định dạng (format strings) hoặc các hàm đặc biệt như str.format() hoặc f-strings (trong Python 3.6 trở lên). Dưới đây là một số cách thực hiện chuyển đổi này:

1. Sử dụng chuỗi định dạng (format strings):

Bạn có thể sử dụng chuỗi định dạng để chèn giá trị vào vị trí cụ thể trong chuỗi xuất ra màn hình. Sử dụng % để đánh dấu vị trí chèn giá trị và % sau chuỗi để chỉ định giá trị cần chèn.

name = "Alice"
age = 30
print("Tên của bạn là %s và bạn %d tuổi." % (name, age))

2. Sử dụng phương thức str.format():

Hàm str.format() cho phép bạn tạo chuỗi định dạng bằng cách sử dụng {} để đại diện cho vị trí chèn giá trị và sau đó sử dụng .format() để điền giá trị vào.

name = "Bob"
age = 25
print("Tên của bạn là {} và bạn {} tuổi.".format(name, age))

3. Sử dụng f-strings (Python 3.6 trở lên):

F-strings là một cách tiện lợi và mạnh mẽ để chuyển đổi và xuất dữ liệu. Bạn có thể sử dụng tiền tố f và sau đó viết biểu thức trong {} để đánh dấu vị trí chèn giá trị.

name = "Charlie"
age = 35
print(f"Tên của bạn là {name} và bạn {age} tuổi.")

Tất cả các phương pháp trên đều cho kết quả tương tự:

Tên của bạn là Alice và bạn 30 tuổi.
Tên của bạn là Bob và bạn 25 tuổi.
Tên của bạn là Charlie và bạn 35 tuổi.

Bạn có thể lựa chọn cách nào dễ đọc và phù hợp nhất với tình huống của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *