Tìm Ước chung lớn nhất của hai số với Python

Lập trình Python

Bài toán. Cho hai số nguyên a, b. Tìm Ước chung lớn nhất của hai số

Yêu cầu: Đọc dữ liệu từ file UCLN.INP, ghi kết quả vào file UCLN.OUT. Ví dụ: 

UCLN.INP UCLN.OUT
24 36 12

code tham khảo:

def UCLN (a, b):
  while a != b:
    if a > b: a = a - b
    else: b = b - a
  return a
f_in = open("UCLN.INP", "r")
f_out = open("UCLN.OUT", "w")
line = f_in.readline() # Doc noi dung file 
a_line = line.split() # tach xau ky tu thanh mang 
f_out.write(str(UCLN(int(a_line[0]), int(a_line[1]))))
f_in.close()
f_out.close()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *