Tìm tất cả các số Carmichael nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên dương cho trước với Python

Số Carmichael là các số tự nhiên n không phải số nguyên tố, nhưng mọi a thỏa mãn điều kiện (a, n) = 1, ta đều có a^(n-1) ≡ 1 (mod n).

Để tìm tất cả các số Carmichael nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên dương n cho trước, chúng ta có thể kiểm tra từng số trong khoảng từ 1 đến n và xác định xem số đó có phải là số Carmichael hay không.

Dưới đây là một đoạn mã Python để tìm tất cả các số Carmichael nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên dương cho trước:

def gcd(a, b):
  while b:
    a, b = b, a % b
  return a

def power_mod(base, exponent, modulus):
  result = 1
  while exponent > 0:
    if exponent % 2 == 1:
      result = (result * base) % modulus
    base = (base * base) % modulus
    exponent = exponent // 2
  return result

def is_carmichael_number(n):
  if n < 2 or n % 2 == 0:
    return False

  for a in range(2, n):
    if gcd(a, n) == 1 and power_mod(a, n-1, n) != 1:
      return False

  return True

def find_carmichael_numbers(limit):
  carmichael_numbers = []
  for n in range(1, limit+1):
    if is_carmichael_number(n):
      carmichael_numbers.append(n)
  return carmichael_numbers

limit = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
carmichael_numbers = find_carmichael_numbers(limit)
print("Các số Carmichael nhỏ hơn hoặc bằng", limit, "là:")
print(carmichael_numbers)

Bạn có thể nhập một số nguyên dương để tìm tất cả các số Carmichael nhỏ hơn hoặc bằng nó. Đoạn mã sẽ in ra danh sách các số Carmichael tìm thấy. Lưu ý rằng việc tìm số Carmichael có thể mất thời gian với các giá trị lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *