Tìm dãy con bằng nhau liên tiếp trong 1 dãy số

Lập trình C++

Bài toán. Tìm dãy con bằng nhau liên tiếp trong 1 dãy số. Yêu cầu: liệt kê các phần tử của dãy con bằng nhau. Ví dụ:

BANGNHAU.INP

BANGNHAU.OUT

6

2 2 2 7 4 4

2 2 2

4 4

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  freopen("BANGNHAU.INP","r",stdin);
  freopen("BANGNHAU.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000], b[1000], c[1000], d[1000];
  cin >> n;
  for(int i=0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
    b[i] = 1;
  }
  for(int i=n-1; i>0; i--) {
    if(a[i] == a[i-1]) {
      b[i-1] += b[i];
    }
  }
  int i = 0;
  while (i < n) {
    if(b[i] != 1) {
      for(int j=i; j < i+b[i]; j++) {
        cout << a[j] << " ";
      }
      cout << endl;
      i += b[i];
    } else i++;
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *