Tạo một trang web đơn giản với các chức năng drag and drop

code website vs jQuery

Tạo một trang web đơn giản với các chức năng drag and drop. Sử dụng jQuery để tạo ra các chức năng này và thực hiện các tác vụ di chuyển, thay đổi vị trí các phần tử trên trang web. Ta thực hiện các bước như sau:

Tạo một trang web HTML đơn giản với một số phần tử có thể di chuyển.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Drag and Drop Example</title>
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
 <style>
  .draggable {
   width: 100px;
   height: 100px;
   background-color: blue;
   color: white;
   text-align: center;
   line-height: 100px;
   position: absolute;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <div class="draggable" id="element1">Element 1</div>
 <div class="draggable" id="element2">Element 2</div>
 <div class="draggable" id="element3">Element 3</div>
</body>
</html>

Sử dụng jQuery để lấy các phần tử có thể di chuyển và thiết lập các thuộc tính cần thiết để thực hiện drag and drop:

$(document).ready(function() {
 // Lấy các phần tử có thể di chuyển
 var draggableElements = $(".draggable");
 
 // Thiết lập các thuộc tính cần thiết để thực hiện drag and drop
 draggableElements.draggable({
  containment: "body",
  cursor: "move",
  snap: true
 });
});

Nếu bạn muốn thực hiện các tác vụ khi các phần tử được thả vào vị trí mới, bạn có thể sử dụng sự kiện stop của các phần tử draggable để thực hiện các tác vụ đó. Ví dụ:

$(document).ready(function() {
 // Lấy các phần tử có thể di chuyển
 var draggableElements = $(".draggable");
 
 // Thiết lập các thuộc tính cần thiết để thực hiện drag and drop
 draggableElements.draggable({
  containment: "body",
  cursor: "move",
  snap: true,
  stop: function(event, ui) {
   // Thực hiện các tác vụ khi phần tử được thả vào vị trí mới
   console.log("Element " + ui.helper.attr("id") + " has been dropped at (" + ui.position.left + ", " + ui.position.top + ")");
  }
 });
});

Trong ví dụ trên, khi một phần tử được thả vào vị trí mới, chúng ta sẽ in ra thông tin về phần tử đó và vị trí mới của nó trong console. Bạn có thể thay đổi các tác vụ được thực hiện theo nhu cầu của mình.

Nếu bạn muốn thực hiện các tác vụ khi các phần tử được kéo thả, bạn có thể sử dụng sự kiện drag của các phần tử draggable để thực hiện các tác vụ đó. Ví dụ:

$(document).ready(function() {
 // Lấy các phần tử có thể di chuyển
 var draggableElements = $(".draggable");
 
 // Thiết lập các thuộc tính cần thiết để thực hiện drag and drop
 draggableElements.draggable({
  containment: "body",
  cursor: "move",
  snap: true,
  stop: function(event, ui) {
   // Thực hiện các tác vụ khi phần tử được thả vào vị trí mới
   console.log("Element " + ui.helper.attr("id") + " has been dropped at (" + ui.position.left + ", " + ui.position.top + ")");
  },
  drag: function(event, ui) {
   // Thực hiện các tác vụ khi phần tử đang được kéo thả
   console.log("Element " + ui.helper.attr("id") + " is being dragged");
  }
 });
});

Trong ví dụ trên, khi một phần tử đang được kéo thả, chúng ta sẽ in ra thông tin về phần tử đó trong console. Bạn có thể thay đổi các tác vụ được thực hiện theo nhu cầu của mình.

Để thay đổi vị trí của các phần tử khi được kéo thả, bạn có thể sử dụng sự kiện drag và phương thức css của jQuery để thay đổi các thuộc tính top và left của phần tử. Ví dụ:

$(document).ready(function() {
 // Lấy các phần tử có thể di chuyển
 var draggableElements = $(".draggable");
 
 // Thiết lập các thuộc tính cần thiết để thực hiện drag and drop
 draggableElements.draggable({
  containment: "body",
  cursor: "move",
  snap: true,
  stop: function(event, ui) {
   // Thực hiện các tác vụ khi phần tử được thả vào vị trí mới
   console.log("Element " + ui.helper.attr("id") + " has been dropped at (" + ui.position.left + ", " + ui.position.top + ")");
  },
  drag: function(event, ui) {
   // Thực hiện các tác vụ khi phần tử đang được kéo thả
   console.log("Element " + ui.helper.attr("id") + " is being dragged");
   
   // Thay đổi vị trí của phần tử
   $(this).css({
    top: ui.position.top,
    left: ui.position.left
   });
  }
 });
});

rong ví dụ trên, khi một phần tử được kéo thả, chúng ta sẽ thay đổi vị trí của phần tử bằng cách sử dụng phương thức css của jQuery để thay đổi các thuộc tính topleft. Phương thức css cho phép bạn thay đổi các thuộc tính CSS của một phần tử. Trong ví dụ trên, chúng ta đang thay đổi thuộc tính topleft để di chuyển phần tử đến vị trí mới trên trang web.

Nếu bạn muốn hạn chế khu vực mà các phần tử có thể được kéo thả, bạn có thể sử dụng thuộc tính containment của phương thức draggable. Ví dụ:

$(document).ready(function() {
 // Lấy các phần tử có thể di chuyển
 var draggableElements = $(".draggable");
 
 // Thiết lập các thuộc tính cần thiết để thực hiện drag and drop
 draggableElements.draggable({
  containment: "#container",
  cursor: "move",
  snap: true,
  stop: function(event, ui) {
   // Thực hiện các tác vụ khi phần tử được thả vào vị trí mới
   console.log("Element " + ui.helper.attr("id") + " has been dropped at (" + ui.position.left + ", " + ui.position.top + ")");
  },
  drag: function(event, ui) {
   // Thực hiện các tác vụ khi phần tử đang được kéo thả
   console.log("Element " + ui.helper.attr("id") + " is being dragged");
   
   // Thay đổi vị trí của phần tử
   $(this).css({
    top: ui.position.top,
    left: ui.position.left
   });
  }
 });
});

Trong ví dụ trên, chúng ta đã thiết lập thuộc tính containment của phương thức draggable để hạn chế khu vực mà các phần tử có thể được kéo thả. Trong ví dụ này, các phần tử chỉ có thể được kéo thả trong phạm vi của phần tử có idcontainer.

Đây là các bước cơ bản để tạo một trang web đơn giản với chức năng drag and drop bằng jQuery. Tuy nhiên, để tạo ra một trang web hoàn chỉnh với drag and drop, bạn cần phải sử dụng các phương thức và sự kiện khác của jQuery để xử lý các tình huống khác nhau và đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *