Sinh dãy số ngẫu nhiên trong Python

Bài toán: Sinh dãy số ngẫu nhiên trong Python. Yêu cầu: Dòng đầu ghi số lượng phần tử; dòng thứ hai ghi các phần tử của dãy số, mỗi số cách nhau một dấu cách. Kết quả lưu vào file DAYSO.OUT

Dưới đây là mã Python để sinh dãy số ngẫu nhiên và lưu vào tệp DAYSO.OUT như yêu cầu của bài toán:

import random

# Sinh dãy số ngẫu nhiên
def generate_random_sequence(length):
  return [random.randint(1, 100) for _ in range(length)]

# Ghi dãy số vào tệp
def write_sequence_to_file(sequence, filename):
  with open(filename, 'w') as file:
    file.write(str(len(sequence)) + '\n')
    file.write(' '.join(map(str, sequence)))

# Số lượng phần tử của dãy số
num_elements = int(input("Nhập số lượng phần tử của dãy số: "))

# Sinh dãy số ngẫu nhiên
random_sequence = generate_random_sequence(num_elements)

# Lưu dãy số vào tệp DAYSO.OUT
output_filename = 'DAYSO.OUT'
write_sequence_to_file(random_sequence, output_filename)

print(f"Dãy số đã được lưu vào tệp {output_filename}")

Giải thích: Trong đoạn mã này:

 • Chúng ta sử dụng thư viện random để sinh số ngẫu nhiên.
 • Hàm generate_random_sequence sinh ra một dãy số ngẫu nhiên với số lượng phần tử được chỉ định.
 • Hàm write_sequence_to_file ghi dãy số và số lượng phần tử vào tệp.
 • Chúng ta nhập số lượng phần tử của dãy số từ người dùng.
 • Sau đó, chúng ta sinh dãy số ngẫu nhiên và ghi vào tệp DAYSO.OUT.

Lưu ý rằng, đoạn mã này giả sử bạn đã nhập số lượng phần tử của dãy số. Nếu bạn muốn thay đổi cách nhập dữ liệu hoặc tạo dãy số ngẫu nhiên khác, bạn có thể chỉnh sửa phần tương ứng trong mã.

Bài toán này sử dụng để lưu kết quả vào file .OUT trong các đề thi học sinh giỏi các cấp trong giai đoạn hiện nay. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *