Phân trang (thiết lập Pagination) trong Laravel

Laravel

Trong các framework khác, việc phân trang có thể khá vất vả. Phân trang của Laravel được tích hợp với query builder and Eloquent ORM và khá thuận tiện, đơn giản. Mã HTML sinh ra thì tương thích với Bootstrap CSS framework.

Sử dụng cơ bản

Phân trang kết quả từ Qurey Builder

Có vài cách để phân trang. Đơn giản nhất là sử dụng hàm paginate trong query builder hoặc một Eloquent query. The paginate cung cấp bởi Laravel sẽ tự động xử lý việc tạo ra limit và vị trí trang dựa trên trang hiện tại đang được xem bởi người dùng. Mặc định, trang hiện tại được nhận biết thông qua giá trị page trên query string trên HTTP request. Dĩ nhiên là giá trị này được tự động nhận biết bởi Laravel, và cũng được tự động thêm vào các link sinh ra bởi paginator.

Trong ví dụ này, chỉ truyền một tham số của hàm paginate là số của items bạn cần hiển thị trong “một trang”. Ở đây, chúng ta ví dụ đặt chỉ số là 15 items trên một trang:

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use App\Http\Controllers\Controller;

class UserController extends Controller
{
  public function index()
  {
    $users = DB::table('users')->paginate(15);

    return view('user.index', ['users' => $users]);
  }
}

Hiện tại, việc phân trang sử dụng groupBy chưa thể thực thi hiệu quả bởi Laravel. Nếu bạn cần sử dụng groupBy với một tập kết quả phân trang, thì khuyến khích các bạn thực hiện query cơ sở dữ liệu và tạo một paginator thủ công.

“Phân trang đơn giản”

Nếu bạn chỉ cần hiển thị link “Next” and “Previous” trong view, bạn có thể sử dụng phương thức simplePaginate để thực hiện một query hiệu quả hơn. Cách này rất hữu dụng với một tập dữ liệu lớn nếu bạn không cần hiển thị một link cho mỗi số trang khi thực hiện render:

$users = DB::table('users')->simplePaginate(15);

Phân trang kết quả từ Eloquent

Bạn cũng có thể phân trang kết quả từ Eloquent. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ phân trang model User với 15 items trong một trang. Như bạn thấy, cú pháp gần như giống hệt với phân trang kết quả từ query builder:

$users = App\User::paginate(15);

Tất nhiên, bạn cũng có thể gọi paginate sau khi thiết lập rằng buộc trên query, ví dụ như mệnh đề where:

$users = User::where('votes', '>', 100)->paginate(15);

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức simplePaginate khi phân trang với Eloquent:

$users = User::where('votes', '>', 100)->simplePaginate(15);

Tạo một Paginator

Đôi khi bạn muốn tạo một đối tượng xử lý phân trang riêng, truyền vào cho nó một mảng các items. Bạn có thể thực hiện bằng cách tạo một đối tượng từ Illuminate\Pagination\Paginator hoặc Illuminate\Pagination\LengthAwarePaginator phục thuộc vào yêu cầu của bạn.

Class Paginator không quan tâm tổng số items trên tập kết quả; tuy nhiên, chính vì thế mà class không có phương thức để lấy được index của trang cuối cùng. Class LengthAwarePaginator nhận đối số tương tự với Paginator; nhưng lại cần biết tổng số items có trong tập kết quả.

Nói một cách khác, Paginator tương ứng với hàm simplePaginate trên query builderEloquent, trong khi LengthAwarePaginator tương ứng với hàm paginate.

Khi tự tạo một đối tượng paginator thủ công, bạn nên tự “cắt” mảng của tập kết quả truyền vào cho paginator. Nếu bạn không chắc làm như thế nào, hãy tham khảo hàm array_slice PHP.

Hiển thị kết quả trong views

Khi bạn gọi hàm paginate, bạn sẽ nhận được một đối tượngIlluminate\Pagination\LengthAwarePaginator. Khi bạn gọi hàm simplePaginate bạn sẽ nhận được một đối tượng Illuminate\Pagination\Paginator. Những đối tượng này cung cấp vài phương thức mô tả tập kết quả. Ngoài những phương thức này, các đối tượng paginator đều là các iterators và có thể được lặp như một mảng. Vì vậy, khi bạn đã nhận được kết quả, bạn có thể hiển thị kết quả và render vào page sử dụng Blade:

<div class="container">
  @foreach ($users as $user)
    {{ $user->name }}
  @endforeach
</div>
{{ $users->links() }}

Hàm links sẽ render các link cho tới hết các trang trong tập kết quả. Mỗi link này đều chứa sẵn một tham số page với giá trị đúng. Nhớ rằng, mã HTML sinh ra bởi hàm links tương thích với Bootstrap CSS framework.

Tuỳ biến The Paginator URI

Hàm setPath cho phép bạn tuỳ chọn URI sử dụng bởi paginator khi sinh ra links. Ví dụ, nếu bạn muốn paginator sinh ra links theo kiểu này http://example.com/custom/url?page=N, bạn chỉ cần truyền custom/url vào hàm setPath:

Route::get('users', function () {
  $users = App\User::paginate(15);
  $users->setPath('custom/url');
});

Thêm vào link phân trang

Bạn có thể thêm vào query string của link phân trang sử dụng hàm appends. Ví dụ, để thêm vào sort=votes vào mỗi link, bạn nên thực hiện gọi appends như sau:

{{ $users->appends(['sort' => 'votes'])->links() }}

Nếu bạn muốn thêm vào “hash fragment” vào URL của paginator, bạn có thể sử dụng hàm fragment. Ví dụ, để thêm #foo vào cuối mỗi link phân trang, gọi hàm fragment:

{{ $users->fragment('foo')->links() }}

Chuyển kết quả sang JSON

Các lớp kết quả phân trang của Laravel triển khai từ contract Illuminate\Contracts\Support\Jsonablevà mở ra hàm toJson, do đó, rất dễ dàng để có thể chuyển kết quả thành. Bạn cũng có thể convert một đối tượng paginator sang JSON bằng cách return nó từ một route hay controller action:

Route::get('users', function () {
  return App\User::paginate();
});

JSON tạo ra từ paginator sẽ chứa các thông tin meta như totalcurrent_pagelast_page, và nhiều nữa. Các đối tượng kết quả đều có trong khoá data của mảng JSON. Đây là một ví dụ về JSON tạo bởi paginator từ một route:

{
  "total": 50,
  "per_page": 15,
  "current_page": 1,
  "last_page": 4,
  "next_page_url": "http://laravel.app?page=2",
  "prev_page_url": null,
  "from": 1,
  "to": 15,
  "data":[
    {
      // Result Object
    },
    {
      // Result Object
    }
  ]
}

Tùy biến phân trang trong view

Mặc định, views rendered để hiển thị link phân trang tương thích với Bootstrap CSS framework. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng Bootstrap, bạn có thể tự định nghĩa views cho chính bạn để render những link đó. Khi gọi hàm links trong một paginator instance, truyền vào tên view là đối số thứ nhất:

{{ $paginator->links('view.name') }}

 nhiên, cách dễ nhất để tùy biến phân trang trong view là tạo ra trong thư mục resources/views/vendor bằng lệnh vendor:publish:

php artisan vendor:publish --tag=laravel-pagination

Lệnh này sẽ đặt các view ở trong thư mục resources/views/vendor/pagination. File default.blade.phptrong đường dẫn tương ứng với phân trang của view mặc định. Và rất đơn giản để thay đổi file HTML.

Paginator Instance Methods

Mỗi paginator instance cung cấp các thông tin khác trong phân trang thông qua các phương thức sau:

 • $results->count()
 • $results->currentPage()
 • $results->firstItem()
 • $results->hasMorePages()
 • $results->lastItem()
 • $results->lastPage() (Not available when using simplePaginate)
 • $results->nextPageUrl()
 • $results->perPage()
 • $results->previousPageUrl()
 • $results->total() (Not available when using simplePaginate)
 • $results->url($page)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *