Đề thi học sinh giỏi Tin học thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 (THCS) – Có đáp án

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Bài 1 (5,0 điểm) Thời gian

Code tham khảo:

def end_exam_times(N, exam_times):
  total_time = 100 # Thời gian tối đa
  start_time = 8 * 60 # 8 giờ sáng đổi thành phút

  end_times = []

  for time in exam_times:
    # Tính thời điểm kết thúc bài thi của mỗi thí sinh
    end_time = min(start_time + time, start_time + total_time)

    # Đổi thời gian từ phút thành giờ:phút
    end_hour = end_time // 60
    end_minute = end_time % 60

    # Thêm vào danh sách thời điểm kết thúc
    end_times.append(f"{end_hour:02d}:{end_minute:02d}")

    # Cập nhật thời gian bắt đầu cho thí sinh kế tiếp
    start_time = max(start_time + 10, end_time)

  return end_times

with open('TG.INP', 'r') as f:
  N = int(f.readline().strip())
  exam_times = [int(f.readline().strip()) for _ in range(N)]

# Tìm thời điểm kết thúc của từng thí sinh
result = end_exam_times(N, exam_times)

with open('TG.OUT', 'w') as f:
  for time in result:
    f.write(time + '\n')

Bài 2 (5 điểm). Mật mã

Code tham khảo:

def count_unique_integers(secret_message):
  integers_set = set()
  current_integer = ''

  for char in secret_message:
    if char.isdigit():
      current_integer += char
    elif current_integer:
      integers_set.add(int(current_integer))
      current_integer = ''

  if current_integer:
    integers_set.add(int(current_integer))

  return len(integers_set)

with open('MM.INP', 'r') as f:
  secret_message = f.readline().strip()

# Tìm số lượng số nguyên phân biệt trong mật thư
result = count_unique_integers(secret_message)

with open('MM.OUT', 'w') as f:
  f.write(str(result))

Bài 3 (4 điểm). Trạm phát sóng

Code tham khảo:

def min_broadcast_range(N, locations, K):
  locations.sort() # Sắp xếp các vị trí của trạm thu sóng

  # Hàm kiểm tra xem có thể đặt trạm phát sóng với phạm vi given_range
  def can_place_broadcast_stations(given_range):
    count_stations = 1 # Số lượng trạm phát sóng đã đặt
    last_station = locations[0] # Vị trí của trạm phát sóng cuối cùng

    for i in range(1, N):
      if locations[i] - last_station > given_range * 2:
        count_stations += 1
        last_station = locations[i]

    return count_stations <= K

  # Tìm kiếm nhị phân để xác định phạm vi phát sóng nhỏ nhất
  low, high = 0, 10**6
  result = -1

  while low <= high:
    mid = (low + high) // 2

    if can_place_broadcast_stations(mid):
      result = mid
      high = mid - 1
    else:
      low = mid + 1

  return result

with open('TPS.INP', 'r') as f:
  N = int(f.readline().strip())
  locations = [int(f.readline().strip()) for _ in range(N)]
  K = int(f.readline().strip())

# Tìm phạm vi phát sóng nhỏ nhất của K trạm phát
result_range = min_broadcast_range(N, locations, K)

with open('TPS.OUT', 'w') as f:
  f.write(str(result_range))

Bài 4 (3 điểm). Triển lãm

Code tham khảo:

def maximize_profit(N, paintings):
  paintings.sort(key=lambda x: x[0]) # Sắp xếp theo kích thước tăng dần

  A_min = paintings[0][0]
  A_max = paintings[0][0]
  S = paintings[0][1]
  max_profit = 0

  for i in range(1, N):
    A_min = min(A_min, paintings[i][0])
    A_max = max(A_max, paintings[i][0])
    S += paintings[i][1]
    max_profit = max(max_profit, S - (A_max - A_min))

  return max_profit

with open('TL.INP', 'r') as f:
  N = int(f.readline().strip())
  paintings = [list(map(int, f.readline().split())) for _ in range(N)]

# Tìm H lớn nhất
result = maximize_profit(N, paintings)

with open('TL.OUT', 'w') as f:
  f.write(str(result))

Bài 5 (3 điểm). Dãy đẹp

code tham khảo:

def count_beautiful_subarrays(N, A):
  result = 0
  count = 1

  for i in range(1, N):
    if A[i] > A[i - 1]:
      count += 1
    else:
      result += count * (count + 1) // 2
      count = 1

  result += count * (count + 1) // 2

  return result

with open('DD.INP', 'r') as f:
  N = int(f.readline().strip())
  A = list(map(int, f.readline().split()))

# Đếm số lượng dãy con đẹp của A
result = count_beautiful_subarrays(N, A)

with open('DD.OUT', 'w') as f:
  f.write(str(result))