Biến, Hằng, Các Phép toán và Toán tử trong Python

– Biến là tên (định danh) của một vùng nhớ dùng để lưu trữ giá trị (dữ liệu) và giá trị đó có thể được thay đổi khi thực hiện chương trình. Biến trong Python được tạo ra khi thực hiện lệnh gán. Cú pháp của lệnh gán: <biến> = <giá trị>

Ví dụ: x = 5; y = “Tin học”.

– Quy tắc đặt tên biến:

+ Chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh, các chữ số từ 0 đến 9kí tự gạch dưới (_).

+ Không bắt đầu bằng chữ số

+ Phân biệt chữ HOA và chữ thường.

Biến Hằng trong Python

– Hằng: Trong lập trình, hằng là một giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực thi của chương trình. Điều này có nghĩa là một khi giá trị của hằng được gán, nó không thể thay đổi trong quá trình chạy của chương trình. Trong nhiều ngôn ngữ lập trình, hằng thường được sử dụng để đại diện cho các giá trị cố định như số Pi, số Euler, hoặc các thông số khác không thay đổi trong quá trình thực thi.

Tuy nhiên, trong Python, khái niệm về hằng không được xác định rõ ràng như trong một số ngôn ngữ khác. Thay vào đó, Python thực sự cho phép bạn gán lại giá trị cho một biến đã được khai báo trước, điều này không giống như cách mà hằng được định nghĩa truyền thống trong nhiều ngôn ngữ khác.

Tuy nhiên, một cách tiếp cận thông thường để thể hiện hằng trong Python là bằng cách sử dụng biến có tên in hoa để biểu thị rằng giá trị của biến không nên thay đổi. Mặc dù giá trị vẫn có thể thay đổi nếu được gán lại, tuy nhiên, việc sử dụng tên biến in hoa sẽ giúp lập trình viên hiểu rằng giá trị nên được coi là hằng.

Ví dụ:

PI = 3.14159
GRAVITY = 9.8

Các phép toán và toán tử trong Python

 1. Toán tử số học:
  • Phép cộng: +
  • Phép trừ: –
  • Phép nhân: *
  • Phép chia: /
  • Chia lấy phần nguyên: //
  • Chia lấy phần dư: %
  • Lũy thừa: **
 2. Toán tử logic:
  • Và: and
  • Hoặc: or
  • Không: not
 3. Toán tử so sánh:

Toán tử

Ý nghĩa

Ví dụ

== Bằng x == y
!= Không bằng x != y
> Lớn hơn x > y
< Nhỏ hơn x < y
>= Lớn hơn hoặc bằng x >= y
<= Nhỏ hơn hoặc bằng x <= y

 

5. Toán tử gán:

Toán tử Ví dụ Tương đương
= x = 5 x = 5
+= x += 3 x = x + 3
-= x -= 3 x = x – 3
*= x *= 3 x = x * 3
/= x /= 3 x = x / 3
%= x %= 3 x = x % 3
**= x **= 3 x = x ** 3

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *