40 bài tập cơ bản đến nâng cao về số nguyên trong lập trình

Giới thiệu về số nguyên

Số nguyên là một loại dữ liệu số trong lập trình, thường được sử dụng để biểu diễn các giá trị số nguyên. Số nguyên thường được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính và được xử lý bằng các phép toán số học như cộng, trừ, nhân, chia, lấy dư…

Trong các ngôn ngữ lập trình, số nguyên có thể được biểu diễn bằng một số kiểu dữ liệu khác nhau, phổ biến nhất là kiểu số nguyên có dấu (signed integer) và kiểu số nguyên không dấu (unsigned integer). Kiểu số nguyên có dấu có thể lưu trữ giá trị âm và dương, trong khi kiểu số nguyên không dấu chỉ có thể lưu trữ giá trị không âm.

Khi lập trình với số nguyên, cần chú ý đến giới hạn giá trị của kiểu dữ liệu số nguyên. Ví dụ, kiểu số nguyên có dấu 32 bit có giá trị tối đa là 2^31 – 1 và giá trị nhỏ nhất là -2^31. Nếu giá trị của số nguyên vượt quá giới hạn này, nó sẽ bị tràn số và kết quả xử lý không chính xác.

Các phép toán số học với số nguyên cũng có thể dẫn đến tràn số. Để tránh tràn số, ta có thể kiểm tra giá trị đầu vào và đầu ra của các phép toán số học, hoặc sử dụng các kiểu dữ liệu lớn hơn như số nguyên dài (long integer) hoặc số thực (floating-point number).

Trong lập trình, số nguyên thường được sử dụng để biểu diễn các giá trị số nguyên như số lượng, chỉ số mảng, đếm số lần xuất hiện, mã ASCII của ký tự, số ngày…

Dưới đây là liệt kê 40 bài tập về số nguyên trong lập trình

Bài tập về xử lý chữ số

 1. Tính tổng các chữ số trong một số nguyên.
 2. Tìm số đảo ngược của một số nguyên.
 3. Kiểm tra xem một số nguyên có phải là số đối xứng hay không.
 4. Kiểm tra xem một số nguyên có phải là số nguyên tố hay không.
 5. Tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) của hai số nguyên.
 6. Tìm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai số nguyên.
 7. Sắp xếp các chữ số trong một số nguyên theo thứ tự tăng dần.
 8. Tìm chữ số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một số nguyên.
 9. Đếm số chữ số trong một số nguyên.
 10. Kiểm tra xem một số nguyên có chia hết cho một số khác hay không.
 11. Tìm tổng các số chẵn hoặc lẻ trong một số nguyên.
 12. Tìm số lần xuất hiện của một chữ số trong một số nguyên.
 13. Tìm số nghịch đảo của một số nguyên (1/x).
 14. Tìm số lớn thứ hai trong một mảng các số nguyên.
 15. Tính tổng các chữ số trong một số nguyên bằng phương pháp đệ quy.
 16. Kiểm tra xem một số nguyên có phải là số hoàn hảo hay không.
 17. Tìm số mũ của một số nguyên (ví dụ: 10^3 = 1000).
 18. Tìm số nguyên dương nhỏ nhất sao cho tổng các chữ số của nó bằng một số cho trước.
 19. Tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
 20. Tính giai thừa của một số nguyên.

Bài tập về số nguyên

 1. Tìm số chính phương gần nhất của một số nguyên.
 2. Tìm số lượng số chính phương trong một mảng các số nguyên.
 3. Tính tổng các số nguyên tố trong một mảng các số nguyên.
 4. Tính tổng các số lẻ hoặc chẵn trong một mảng các số nguyên.
 5. Tìm phần tử lớn thứ k trong một mảng các số nguyên.
 6. Sắp xếp một mảng các số nguyên theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
 7. Tính tổng các chữ số một số nguyên bằng phương pháp lặp.
 8. Chuyển một số nguyên từ hệ cơ số này sang hệ cơ số khác.
 9. Tìm số nguyên dương nhỏ nhất sao cho tổng các ước số của nó bằng một số cho trước.
 10. Tìm số Fibonacci thứ n trong dãy số Fibonacci.
 11. Kiểm tra xem một số nguyên có phải là số Palindrome hay không.
 12. Tính tổng các số hoàn thiện trong một mảng các số nguyên.
 13. Tìm số lượng số nguyên tố trong một đoạn số cho trước.
 14. Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một mảng các số nguyên.
 15. Tính tích các chữ số trong một số nguyên.
 16. Kiểm tra xem một số nguyên có phải là số Armstrong hay không.
 17. Tính trung bình cộng của các phần tử trong một mảng các số nguyên.
 18. Tính khoảng cách giữa hai số nguyên.
 19. Tìm số nguyên dương lớn nhất sao cho tổng các số nguyên tố trong đoạn từ 1 đến n không vượt quá số đó.
 20. Tìm ước số lẻ lớn nhất của một số nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *