Với công cụ Transrorm và Symbol bạn có thể dễ dạng vẽ ra quả cầu 3D trong thiết kế đồ họa. Điều quan trọng của bạn là nắm vững kỹ thuật, từ đó sáng tạo các nội dung trong thiết kế.