Tìm ước số chung lớn nhất của n số nguyên trong java

Lập trình Java

Để tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) của nhiều số nguyên, ta có thể sử dụng thuật toán Euclid như sau:

 1. Tìm USCLN của 2 số đầu tiên bằng thuật toán Euclid (gọi là result).
 2. Tìm USCLN của result và số tiếp theo trong dãy và cập nhật result.
 3. Lặp lại bước 2 với các số tiếp theo trong dãy cho đến khi hết các số.

Dưới đây là mã nguồn Java cho bài toán trên:

public class USCLN {
  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = {12, 24, 36, 48, 60};
    int result = numbers[0];
    for (int i = 1; i < numbers.length; i++) {
      result = findUSCLN(result, numbers[i]);
    }
    System.out.println("USCLN: " + result);
  }

  public static int findUSCLN(int a, int b) {
    while (b != 0) {
      int temp = b;
      b = a % b;
      a = temp;
    }
    return a;
  }
}

Trong đó, mảng numbers chứa các số nguyên cần tìm USCLN, và hàm findUSCLN thực hiện tìm USCLN của 2 số nguyên. Hàm main sử dụng vòng lặp để tìm USCLN của từng cặp số trong mảng numbers, sau đó in kết quả ra màn hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *