Thiết kế trang đăng ký người dùng

Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế trang đăng [...]

Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website trong Laravel

Để thêm một số chức năng mới cho website, trong video này chúng ta sẽ [...]

Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị trong Laravel

Trong nội dung này, chúng ta sẽ thiết kế một trang đăng nhập hệ thống [...]

Xây dựng hệ thống Models trong Laravel

Trong việc xây dựng các ứng dụng trên nền tảng website với Laravel thì việc [...]

Xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu với Seeding trong Laravel

Laravel có một phương thức đơn giản để seed database với dữ liệu test sử [...]

Cấu hình, Xây dựng Cơ sở dữ liệu với Migrations trong Laravel

Migration được coi như là version control cho database, cho phép team có thể dễ [...]

Thiết kế giao diện Blade Master với BootStrap trong Laravel

Trong hướng dẫn này, các bạn sẽ được làm quen và phát triển giao diện [...]