Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website trong Laravel

Để thêm một số chức năng mới cho website, trong video này chúng ta sẽ bổ sung thêm bảng comments và thêm cột cho bảng users. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện phân quyền cho website với 2 cấp độ đơn giản là admin và người đăng ký có quyền comments trên website….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *