Trong bài toán này chúng ta sẽ kết hợp hai hàm VLOOKUP và hàm thời gian để xử lý dữ liệu cho trong bài tập trong video dưới đây. Đây cũng là một trong những bài toán khá điển hình trong thực tế.