Bài tập 8. Hàm HLOOKUP với nhiều điều kiện (Microsoft Excel 2016)

Trong bài trước chúng ta đã cùng nhau xử lý bài toán với hàm VLOOKUP nhiều điều kiện, trong bài toán này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết bài toán tương tự nhưng với hàm HLOOKUP. Trên cơ sở hai bài toán này, bạn sẽ nắm vững hơn kỹ năng giải quyết các bài toán trên Excel một cách dễ dàng và đơn giản hơn với hai hàm tham chiếu VLOOKUP và HLOOKUP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *