Trong bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau giải bài toán với việc theo dõi tình hình sản xuất với phần mềm Microsoft Excel phiên bản 2016. Bài tập sẽ sử dụng một số hàm đơn giản cùng với một số hàm nâng cao để xử lý.