Bài tập này sẽ tiếp tục nâng cao các kỹ năng sử dụng bảng tính Excel mà chủ yếu là giúp bạn nắm vững các hàm đã được học. Cơ bản về lý thuyết thì không khó, nhưng với tin học đặc biệt là với bảng tính Excel bạn cần phải làm nhiều bài tập – điều đó sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng của mình cũng như thành thạo các công thức và hàm một cách sâu sắc hơn.