Xóa xâu ký tự s1 trong xâu ký tự s2 và đếm số lần xuất hiện của s1 trong s2

Lập trình C++

Bài toán. Cho hai xâu ký tự s1, s2. Hãy đếm số lần xuất hiện của xâu s1 trong xâu s2 đồng thời xóa các xâu s1 có trong s2. Ví dụ:

DEMKT.INP

DEMKT.OUT

ab

abxytabuvrbabxy

3

xytuvrbxy

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
  freopen("DEMKT.INP","r",stdin);
  freopen("DEMKT.OUT","w",stdout);
  string s1, s2;
  getline(cin, s1);
  getline(cin, s2);
  int dem = 0;
  while(s1.find(s2) >= 0)
  {
    int p = s2.find(s1);
    if(p == -1) break;
    dem++;
    s2.erase(p, s1.length());
  }
  cout << dem << endl << s2;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *