Đếm số lần xuất hiện của từng ký tự trong xâu

Lập trình C++

Bài toán. Đếm số lần xuất hiện của mỗi ký tự trong xâu s. Sắp xếp các ký tự và số lần xuất hiện theo thứ tự tăng. Ví dụ:

DEMKT.INP

DEMKT.OUT

abceacbde

a 2

b 2

c 2

d 1

e 2

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
  freopen("DEMKT.INP","r",stdin);
  freopen("DEMKT.OUT","w",stdout);
  string s;
  getline(cin, s);
  for(int i=0;i<=s.length()-2;i++)
    for(int j=i+1;j<=s.length()-1;j++)
      if(s[i] >= s[j]) {
        int temp = s[i];
        s[i] = s[j];
        s[j] = temp;
      }
  int dem = 1;
  for(int i=0;i<=s.length()-1;i++)
    if(s[i] == s[i+1]) dem++;
    else {
      cout<<s[i]<<" "<<dem<<endl;
      dem = 1;
    }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *